User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
News - Latest

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4    ตั้งอยู่ที่    ถนนวีระเทพ    อำเภอกันทรลักษ์

มีเขตบริการครอบคลุม 4  อำเภอ  คือ   อำเภอกันทรลักษ์   อำเภอขุนหาญ   อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอเบญจลักษ์

มีพื้นที่ทั้งหมด  2,527.65 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ใกล้เคียงที่มีเขตติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ  เขต  4  มีดังนี้


ทิศเหนือ               จรดอำเภอน้ำเกลี้ยง และ อำเภอโนนคูณ

ทิศใต้                   จรดประเทศสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย

ทิศตะวันออก        จรดอำเภอน้ำยืน  อำเภอน้ำขุ่น  และ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ทิศตะวันตก          จรดอำเภอภูสิงห์  อำเภอไพรบึง  อำเภอขุขันธ์   และอำเภอพยุห์

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2012 เวลา 10:14 น. )